Pure Live: Pure Storage giới thiệu nền tảng dữ liệu cho các doanh nghiệp Việt Nam